Tính lợi nhuận kỳ vọng hợp lý

Tính lợi nhuận kỳ vọng để đạt mục tiêu tài chính

Lợi nhuận kỳ vọng là mức sinh lời ổn định tăng trưởng đều qua các năm. Tính trước điều này cho bạn góc nhìn dài hạn về đầu tư và tránh lệch khỏi mục tiêu bạn đưa ra ngay từ đầu trong đầu tư tài chính. Ví dụ bạn có 1000$ mục tiêu bạn có 2000$ sau 5 năm thì mỗi năm máy tính đưa ra con số 14.87%/năm là lợi nhuận kỳ vọng giành cho bạn. Khi đã thấy mục tiêu lợi nhuận là khả thi bạn sẽ tìm một kênh đầu tư nào giúp bạn đạt được mục tiêu này.Số tiền bạn dự kiến đầu tư ($)
Số năm dự kiến đầu tư (năm)
Số tiền bạn muốn có được ($)